Produkty a služby

Oblasť konzultačná, poradenská a projekčná:

  1. konzultácie a poradenstvo pri príprave energetického konceptu budov a pri príprave analýzy energetického hospodárstva jestvujúcich budov,
  2. vypracovanie štúdií energetickej náročnosti a hospodárnosti alternatívnych riešení vrátane ekonomickej efektívnosti a environmentálnych dopadov,
  3. poradenská, konzultačná a iná odborná činnosť, spracovanie expertíz, odborných posudkov a stanovísk v energetike budov,

Oblasť energetických certifikátov  a auditov:

  1. energetický audit v zmysle Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti,
  2. vypracovanie energetických certifikátov pre všetky miesta spotreby (Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, Vetranie a klimatizácia, Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov) v zmysle zákona 555/2006 a energetickej hospodárnosti budov,

Obchodná a dodávateľská oblasť: 

  1. Realizácia energetických opatrení, energetických stavieb, energetických zariadení a technológii hlavne systémom design & build,
  2. Dodávka a montáž energetických technológii pre budovy, priemyselnú výrobu a skladovanie energie.
Top